آرمان قطع وابستگی به نفت را در بودجه ۹۹ اجرایی می‌کنیم

 به منبع ایرنا، «محمد باقر نوبخت»  (چهارشنبه) در حاشیه نشست شب چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران از پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقوقوق کارکنان دولت و افزایش بیش از ۲۰ درصد حقوقوق برای کسانی که حداقل حقوقوق را گرفتن می‌کنند، خبر داد.

وی افزود: بودجه سال ۱۳۹۹ در چارچوب طرح هرگزح ساختار بودجه تهیه شده‌است. در این طرح از جهت منابع، مصارف و نظام بودجه‌ریزی هرگزحاتی انجام شده‌است.

باس شرکت براسمه و بودجه درباره موارد استفاده از منابع نفتی گفت: در سال آینده منابع حاصل از فروش نفت را صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌کنیم و برای طرح‌های عمرانی استفاده خواهیم کرد.

باس شرکت براسمه و بودجه منابع جایگزین نفت را سه منبع «یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی»، «مالیات» و «مولدسازی دارایی‌های دولت» اسم‌برد و بیان داد: ما از بخشی از حجم قابل توجه یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد، استفاده می‌کنیم.

نوبخت بخش عمده منابع جایگزین را منابع مالیاتی عنوان کرد و با تاکید بر هرگزح نظام مالیاتی گفت: قرار نیست از کسانی که در حال حاضر مالیات می‌دهند، مالیات بیشتری ستانده شود.

وی تصریح کرد: بر اساس طرح ما، کلیه بنگاه‌های تولیدی مالیات‌شان تقلیل پیدا می‌کند ولی ما پایه‌های نوی مثل عایدی سرمایه تعریف کردیم که با آن مصداق می‌توانیم مالیات بیشتر و متناسب‌تری داشته باشیم.

باس شرکت براسمه و بودجه با اشاره به معافیت‌های مالیاتی گفت: حتی با بخشی از معافیت‌های مالیاتی که الان وجود دارد، ما می‌توانیم قطع وابستگی به نفت را جبران کنیم.

نوبخت در بیان دیگر منبع درآمدی جایگزین درآمدهای نفتی گفت:منبع سوم هم مولدسازی دارایی‌های دولت است. به این ترتیب از ۷ تمایلیون تمایلیارد تومنی که وجود دارد، می‌توانیم برخوردار باشیم. بنابراین به نحو مقتضی منابع جایگزین درآمدهای نفتی را تامین خواهیم کرد.

  • تعداد دستگاه‌های سیاست‌گذار کمتر از ۱۰۰ دستگاه خواهد بود

باس شرکت براسمه و بودجه هرگزحات بودجه ۹۹ در بخش قیمت‌ها را چنین بیان داد: کمیته ویژه‌ای در نظر گرفته شده‌است. این کمیته بررسی می‌کند که آیا قیمت‌های فعلی حتما باید انجام شود؟ آیا برای این قیمت‌ها نمی‌توانیم از روش‌های دیگر از جمله از ظرفیت بخش غیردولتی استفاده کنیم؟

نوبخت با تاکید بر هرگزح ساختار در دستگاه‌ها، براسمه‌ها و ردیف‌های موجود در بودجه گفت: یکی دیگر از اشکال‌هایی که الان وجود دارد، عدم تمرکز در اجرای سیاست‌هاست. در ساختار بودجه هزار ردیف و دستگاه، و ۹ هزار براسمه ۲۰ درصدردیف وجود دارد. ما همه این دستگاه‌ها را بر اساس براسمه‌ها به دو دسته تقسیم می‌کنیم.

باس شرکت براسمه و بودجه در بیان این تفکیک ساختاری گفت: یک دسته دستگاه‌هایی هستند که سیاست‌های آن‌ها، براسمه را مشخص می‌کنند. به طور مثال الان در حوزه درمان می‌بینید که اغلب دستگاه‌ها براسمه درمان دارند؛ هم قوه‌قضاییه، هم آموزش‌وپروش، هم نیروی انتظامی، هم تأمین اجتماعی و هم وزارت بهداشت و درمان براسمه دارند. بالاخره یکی از این دستگاه‌ها باید سیاست‌گذار درمان و بقیه مجری آن باشند.

وی افزود: از این جهت تعداد دستگاه‌های سیاست‌گذار زیر ۱۰۰ دستگاه خواهد بود. در حالیکه در بودجه‌های سنواتی بیش از هزار دستگاه‌ردیف داشتیم.

  • بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۰ نیز به صورت غلتان انجام شده‌است

نوبخت درباره تعامل بین دولت و دیگر دستگاه‌ها در خصوص بودجه گفت: هم‌زمان موافقت‌اسمه‌های بودجه بین دستگاه مجری، دستگاه سیاست‌گذار و شرکت براسمه و بودجه مبادله می‌شود. ما همراه بودجه یک سند اجرایی بودجه را هم که بر اساس بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تهیه می‌شود، به مجلس می‌دهیم. البته پیشنهاد ما تصویب مجلس نیست، جهت اطلاع مجلس محترم است.

باس شرکت براسمه و بودجه با تاکید بر تدوین دوسالانه بودجه گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه پارسال دو سالانه بودن است. همراه با بودجه سال ۹۹، بودجه سال ۱۴۰۰ هم به صورت بودجه‌ریزی غلتان و جهت اطلاع مجلس، تقدیم می‌شود. اعداد و ارقام آن بعدا می‌تواند هرگزح شود.

  • حقوقوق‌های پایین بیشتر از افزایش می‌یابند

نوبخت با اعلام پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقوقوق کارکنان دولت گفت: نرخ ورم نقطه‌ای در دو ماه گذشته در مجموع بیش از ۱۲ درصد تقلیل پیدا کرد و در ماه‌های آینده نیز می تواند کاهنده باشد. بنابراین ما در بودجه ۹۹ برای حقوقوق کارکنان دولت پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی داده‌ایم. البته این پیشنهاد باید در دولت و بعد هم در مجلس تایید شود.

وی در پایان تاکید کرد: البته این رقم به طور متوسط است. برای حداقل حقوقوق و حقوقوق‌های پایین، حتما میزان افزایش از ۲۰ درصد هم بیشتر خواهد شد.